AREGA Pharma

Privacyverklaring voor de Aregaward Campagne

1. Identificatie van de verwerkingsverantwoordelijke

Arega Pharma Belgium BV/SARL, met maatschappelijke zetel te Laarstraat 16 2610 Antwerpen, geregistreerd met ondernemingsnummer 0722.544.585 (hierna ‘Arega’, ‘we ‘ or ‘ons’) verbindt zich ertoe als verwerkingsverantwoordelijke te handelen conform de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens, waaronder doch niet beperkt tot Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (« AVG ») evenals elke toepasselijke nationale wetgeving in uitvoering hiervan (“Toepasselijke Privacywetgeving”).

In deze privacyverklaring voor de Aregaward Campagne zoals hierna nader omschreven (hierna “Aregaward Privacyverklaring”) leggen we uit hoe we persoonsgegevens verwerken wanneer projecten geregistreerd worden voor de Campagne, wat de rechten zijn van de natuurlijke personen wiens persoonsgegevens we in dit kader verwerken (“deelnemer”, “u” of “uw”) en hoe deze deelnemers hun rechten kunnen uitoefenen.

Voor de toepassing van deze Aregaward Privacyverklaring hebben begrippen zoals “verwerking”, “verwerker”, “verwerkingsverantwoordelijke” of “persoonsgegevens” de betekenis die hieraan wordt toegekend in de Toepasselijke Privacywetgeving.

Gelieve deze Aregaward Privacyverklaring grondig na te lezen wanneer u deelneemt aan de Campagne (e.g. als health care professional of contactpersoon). Indien u bijkomende vragen zou hebben, gelieve ons dan te contacteren via de contactgegevens die in titel 7 hieronder vermeld worden.

2. De persoonsgegevens die we verwerken, bron, doeleinden en juridische basis

De Aregaward campagne is er op gericht om bij te dragen aan kleinschalige individuele zorginitiatieven die zichtbaarheid en ondersteuning verdienen (hierboven en hierna “Campagne”).

Wanneer projecten geregistreerd worden voor de Campagne, verwerken we uw persoonsgegevens als volgt:

Persoonsgegevens die we verwerken:

 • Naam van de geregistreerde health care professional, adres en contactgegevens (telefoon of email);
 • Professionele identificatiegegevens (APB nummer of RIZIV nummer);
 • Informatie over het project dat werd ingediend;
 • Identificatie en contactgegevens van de contactpersoon.

Hoe verkrijgen we deze persoonsgegevens (bron):

We verkrijgen deze persoonsgegevens rechtstreeks van u of van een andere persoon die het project registreert.

Doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken:

We verwerken uw persoonsgegevens voor deelname aan de Campagne, i.e. om het project en de deelnemers te registreren, om het project te beoordelen, om deelnemers te informeren indien het project gewonnen heeft en voor opvolging van de prijs/beloning zoals logistieke ondersteuning en aanwezigheid op social media.

Juridische basis voor deze verwerking van persoonsgegevens:

We verwerken uw persoonsgegevens omdat het noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u als betrokkene partij bent, of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen (artikel 6 1. b) AVG)

Gelieve te noteren dat de verwerking van deze persoonsgegevens een contractuele vereiste is, en dat de weigering of onmogelijkheid om deze persoonsgegevens te verstreken u kan beletten deel te nemen aan de Campagne.

3. Met wie kunnen uw persoonsgegevens gedeeld worden

Voor de doeleinden hierboven kunnen uw persoonsgegevens gedeeld worden met:

 • Geautoriseerd personeel van Arega (waaronder werknemers en externe consultants), professionele adviesverleners en partijen die genoodzaakt zijn de persoonsgegevens te kennen voor de doeleinden hierboven (“need to know”);
 • Geautoriseerde dienstverleners en verwerkers die ons bijstaan in het beheer van onze activiteiten;
 • verbonden ondernemingen in de Arega ondernemingsgroep, waaronder Arega Health BV, met maatschappelijke zetel te Laarstraat 16, 2610 Antwerpen, geregistreerd met ondernemingsnummer 0721.744.435 en Arega Medical BV, met maatschappelijke zetel te Laarstraat 16, 2610 Antwerpen, ondernemingsnummer 0728.941.538;
 • externe dienstverleners die uw persoonsgegevens namens Arega verwerken en die contractueel verplicht zijn om uw persoonsgegevens vertrouwelijk en op passende wijze te beveiligen, zoals (i) hostingbedrijven (hosting van onze online platforms), (ii) technologie / marketingtoolbedrijven, (iii) analysebedrijven (die ons helpen de ervaring te verbeteren) en (iv) evenementbedrijven (die ons helpen evenementen te beheren);
 • overheidsinstanties, regelgevende instanties en wetshandhavers, indien vereist voor de hierboven gespecificeerde doeleinden, indien vereist door de wet, of indien vereist voor de bescherming van onze legitieme belangen in overeenstemming met de toepasselijke wetten, inclusief de Toepasselijke Privacywetgeving.

4. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens

Indien uw project wordt gekozen/wint, zullen uw persoonsgegevens bewaard worden voor de duur van de Campagne en de follow-up van de prijs/beloning. Indien uw project niet wordt gekozen/niet wint, zullen uw persoonsgegevens bewaard worden voor de duur van de Campagne en hierna permanent verwijderd worden.

5. Internationale doorgifte

In het geval dat we uw persoonsgegevens doorgeven aan een derde land of internationale organisatie (dwz buiten de EER), zullen we er in principe voor zorgen dat uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan derde landen die door de Europese Commissie geacht worden een “adequaat” beschermingsniveau te bieden (een lijst met adequate derde landen is beschikbaar op de website van de Europese Commissie) of, indien uw persoonsgegevens niet worden doorgegeven aan een land dat een dergelijk adequaat beschermingsniveau biedt, zullen we passende waarborgen treffen met de ontvanger van uw persoonsgegevens (bijv. de standaardcontractbepalingen van de EU of bindende bedrijfsvoorschriften) om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens beschermd blijven in overeenstemming met de Toepasselijke Privacywetgeving.

Indien u en kopie van deze waarborgen wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren via volgend emailadres: Aregaprivacy@arega.com.

6. Uw rechten onder de Toepasselijke Privacywetgeving

Indien van toepassing en in overeenstemming met de Toepasselijke Privacywetgeving, kunt u de volgende rechten uitoefenen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de Campagne:

 • U kunt toegang vragen tot en een kopie verkrijgen van uw persoonsgegevens;
 • U kunt ook verzoeken dat persoonsgegevens die onjuist of onvolledig zijn, worden verbeterd of aangevuld;
 • U kunt vragen om uw persoonsgegevens te wissen;
 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, ons vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of u kan uw persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke overdragen.
 • Indien we uw persoonsgegevens op basis uw toestemming verzamelen en verwerken, kunt u uw toestemming op elk moment intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking op basis van uw toestemming voordat deze is ingetrokken.

U kan deze rechten uitoefenen door een e-mail te versturen naar volgend emailadres: Aregaprivacy@arega.com. We zullen op uw verzoek antwoorden in overeenstemming met de Toepasselijke Privacywetgeving.

Bovendien heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

7. Contactgegevens

Arega is verwerkingsverantwoordelijke voor het verzamelen en het gebruik van uw persoonsgegevens zoals omschreven in deze Aregaward Privacyverklaring.

U kan ons contacteren via Aregaprivacy@arega.com.

De contactgegevens van onze Data Protection Officer (DPO): Aregaprivacy@arega.com

8. Updates van deze Aregaward Privacyverklaring

We kunnen deze Aregaward Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen om te voldoen aan zakelijke, juridische of technische ontwikkelingen. Wanneer we onze Aregaward Privacyverklaring updaten zullen we gepaste maatregelen treffen om u te informeren, afhankelijk van het belang van deze wijzigingen en de juridische vereisten in dit verband.